Mol | Prime Coffee

Mol

“Mol” là một đơn vị đo lường trong hóa học, viết tắt của “mole”. Một mol chứa chính xác 6,02214076×1023 thực thể cơ bản (như các phân tử, nguyên tử, hoặc các ion).

Ví dụ, một mol của nguyên tử carbon sẽ chứa khoảng 6.022 x 10^23 nguyên tử carbon.

Mol là một khái niệm quan trọng trong hóa học, được sử dụng để biểu diễn và tính toán số lượng các thực thể trong các phản ứng hóa học và quá trình khác.

« Quay lại bảng thuật ngữ