Ngưỡng phát hiện | Prime Coffee

Ngưỡng phát hiện

Ngưỡng phát hiện mùi vị (tiếng Anh là detection threshold) là ngưỡng nhỏ nhất của một chất hóa học có thể được phát hiện thông qua giác quan của con người. Ngưỡng này thường được đo bằng cách xác định nồng độ tối thiểu của chất đó trong một dung dịch hoặc hỗn hợp mà con người có thể phát hiện mùi vị hoặc hương thơm của nó.

Ngưỡng phát hiện mùi vị có thể thay đổi đối với từng loại chất và cũng phụ thuộc vào đặc tính cảm giác của từng người. Điều này có nghĩa là một số người có thể phát hiện mùi vị ở ngưỡng thấp hơn so với những người khác. Việc nghiên cứu về ngưỡng phát hiện mùi vị quan trọng trong việc hiểu về cơ chế cảm giác của con người đối với thức ăn, hương thơm và các chất hóa học khác trong môi trường.

« Quay lại bảng thuật ngữ