Solubility | Prime Coffee

Solubility

Solubility là khả năng hoà tan của một chất trong một dung môi ở một điều kiện nào đó. Solubility thường được diễn tả bằng cách xác định lượng chất tan trong một lượng dung môi nhất định ở một nhiệt độ cụ thể. Đối với chiết xuất cà phê, Solubility đề cập đến việc sử dụng nước làm dung môi để hòa tan các chất (có thể hòa tan) bị khóa trong các tế bào của hạt cà phê.

Trong quá trình chiết xuất cà phê, các yếu tố như nhiệt độ, thời gian chiết xuất, tỉ lệ nước và cà phê, và phương pháp chiết xuất có thể ảnh hưởng đến khả năng hoà tan (solubility) của các chất trong cà phê và do đó ảnh hưởng đến chất lượng và hương vị của sản phẩm cuối cùng.

« Quay lại bảng thuật ngữ