Tổng nồng độ axit | Prime Coffee

Tổng nồng độ axit

Tổng nồng độ axit (Total Acidity) hay gọi tắt là “tổng độ axit” của dung dịch là thước đo của tất cả các ion hydro (H+) của cả axit cố định và axit dễ bay hơi có mặt. Bao gồm:

  • Thế năng H+ (ion hydro) có thể được giải phóng.
  • Cộng với những H+ đã được giải phóng, tồn tại dưới dạng H + tự do trong dung dịch.

Tổng nồng độ axit là sự biểu thị chính xác hơn về nồng độ axit sau đó là độ axit có thể chuẩn độ, tuy nhiên rất khó đo lường. Do đó, độ axit chuẩn độ dễ dàng hơn được sử dụng để ước tính tổng độ axit trong dung dịch.


« Quay lại bảng thuật ngữ