Read more about the article Ảnh hưởng của độ cao đến cây cà phê | PrimeCoffee
Ảnh hưởng của độ cao đến cây cà phê PrimeCoffee

Ảnh hưởng của độ cao đến cây cà phê | PrimeCoffee

  • Post last modified:Tháng Tám 14, 2021
  • Reading time:15 mins read
  • Post category:Canh tác

Độ cao là yếu tố tiên quyết tác động đến chất lượng cà phê & quan trọng như chính nguồn giống. Cây cà phê được canh tác càng cao thì…