Tra Cứu Thuật Ngữ Cà Phê

Bean | Hạt

Brewing | Pha chế

Cupping

Espresso

Growing | Canh tác

Origin | Nguồn gốc

Processing | Quá trình

Product | Sản phẩm

Roasting | Rang

Tasting | Thử nếm

Trading | Thương mại

Variety | Giống loài