Fair trade coffee

Fair trade coffee

Thật tò mò khi lưu ý rằng chứng nhận thương mại bình đẳng hầu như không được nhìn thấy trong lĩnh vực cà phê đặc sản và các cửa hàng và nhà rang xay thuộc làn sóng thứ ba trên toàn thế giới. Điều này thực sự là vì thương mại công bằng được thiết kế để bảo vệ người trồng chống lại sự thay đổi của thị trường thương mại. Trong lĩnh vực đặc sản, nơi chất lượng cà phê có thể cung cấp giá cao hơn gấp đôi so với giá thị trường, thương mại công bằng có ý nghĩa ít hơn.

Nói cách khác, chứng chỉ này có những ưu và nhược điểm trong lĩnh vực thương mại. nguyên lý chính của nó là các nhà sản xuất thương mại công bằng sẽ luôn nhận được một mức giá ít nhất đáp ứng được chi phí sản xuất. Thị trường thương mại C (commercial market) luôn dao động, vì vậy tại một số thời điểm, giá thị trường có thể khiến cà phê không có giá trị tăng trưởng. Khi đó, các giao dịch thương mại công bằng có thể được sắp xếp khi thị trường thấp, tuy nhiên người trồng sau đó bỏ lỡ giá cao khi thị trường có một bước đi lên. Đây là một vấn đề phức tạp, nhưng các mục tiêu của thương mại công bằng nên được hỗ trợ, vì đây là một chương trình có khả năng tạo ra sự khác biệt thực sự trong lĩnh vực cà phê hàng hóa.