Medium Hard Beans

Medium Hard Beans

Trong hệ thống phân loại cà phê dựa trên độ cao của Costa Rica. Medium Hard Beans (Hạt cứng trung bình) chỉ những hạt cà phê được trồng ở độ cao từ 500 đến 900m so với mực nước biển. Trên mức này ta còn có Good Hard Beans (GHB) – được canh tác ở khoảng 1.000 đến 1.200m ; Strictly High Grown (SHG) / Strictly Hard Beans (SHB) tức các hạt cà phê được canh tác trên 1.200m.

Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng, độ cao canh tác không hẵn là một phương pháp phân loại, mà được xem là cơ sở cho cách phân loại cà phê theo kích thước (hoặc khối lượng).