Primary taste

Primary taste

Thuật ngữ được sử dụng bởi những người thử nếm cà phê chuyên nghiệp (Cuppers) nhằm mô tả các hương vị được phát hiện bằng lưỡi – vị giác cơ bản (Primary tastes) và hương vị được phát hiện qua mũi – vị giác thứ cấp (secondary tastes).

Các vị cơ bản bao gồm Ngọt, Chua, Mặn , Đắng và Umami được cảm nhận bởi các “nụ vị giác” nằm trên lưỡi của chúng ta, mỗi nụ vị giác chứa từ 50 đến 100 tế bào vị giác, và mỗi tế bào vị giác có các thụ thể. Tuy nhiên trong môi trường thực hành thửu nếm cà phê chỉ có 4 vị chính: Ngọt, Chua, Mặn, Đắng là “thực sự có ý nghĩa về mặt vị giác” và tương tác với nhau (cũng như với các hương vị khác) trong cà phê của bạn.

Tương tác vị giác

Thông qua một quá trình được gọi là điều chỉnh vị giác, các cảm giác vị cơ bản tương tác với nhau, tùy thuộc vào độ mạnh tương đối của mỗi loại. Trong một cốc cà phê có sáu sự kết hợp có thể xảy ra. Vị ngọt, chua và muối tương tác và tạo thành các kết hợp sau:

  1. Axit làm tăng vị ngọt của đường – chua (acidy)
  2. Muối làm tăng vị ngọt của đường – êm dịu (mellow)
  3. Đường làm giảm vị chua của axit – winey
  4. Đường làm giảm độ mặn của muối – nhạt nhẽo (bland)
  5. Axit làm tăng độ mặn của muối – sắc (sharp)
  6. Muối làm giảm vị chua của axit – chua (soury)