Roast Taste

Roast Taste

Một thuật ngữ chung mô tả các cảm giác khác nhau liên quan đến cà phê rang sẫm (dark-roast) , bao gồm độ đậm, hương vị caramel,  độ cay nồng…  các đặc tính này trái ngược với tính axit của cà phê rang nhạt (light roast)