Round/Roundness

Round/Roundness

Thuật ngữ cảm quan biểu thị một loại cà phê có hương vị cân bằng (well-balanced), các đặc điểm về cảm quan ở mức độ phù hợp, không có đặc tính hương vị nào chiếm ưu thế so với các loại khác.