Sustainable coffee

Sustainable coffee

Mặc dù Mặc dù không có định nghĩa rõ ràng song khái niệm này đề cập đến việc canh tác cà phê theo cách bảo tồn thiên nhiên nhằm bảo vệ môi trường và cung cấp sinh kế tốt hơn cho những người tham gia sản xuất ra loại cà phê đó.

Ngày nay SCA (Specialty Coffee Association)  đã và đang nỗ lực làm nên hệ thống hướng dẫn đáng tin cậy để xác định “một ly cà phê bền vững” thực sự là gì.