Taint

Taint

Quá trình đánh giá hương vị cà phê cũng bao gồm việc ghi nhận các đặc tính không tốt (Defects) – Đây là nhóm các hương vị xấu hoặc tiêu cực làm giảm chất lượng của cà phê. Các đặc tính đáng chú ý nhưng không áp đảo này được chia làm hai nhóm chính: A Fault – khiếm khuyết/lỗi về vị ; và A Taint – một khiếm khuyết (lỗi) về hương thơm.