Very Dark

Very Dark

Very Dark-Brown Roast là tên được áp dụng cho một phân đoạn (Dark Roast), để chỉ mức độ rang rất đậm của hạt cà phê. Very Dark-Brown Roast chỉ mức độ rang rất đậm, chỉ đứng trước Italian Roast và đứng sau Vienna Roast (nhưng nói chung vẫn là Dark Roast).

Sau khi tiếng nổ thứ hai kết thúc ở khoảng 240°C (464°F) hạt cà phê được lấy ra. Với Very Dark-Brown Roast hạt cà phê gần như bị nướng đen, hàm lượng dầu trên bề mặt cao, độ chua (acids) giảm đáng kể, do các hầy hết Carbohydrate trong hạt bị caramel hóa nên cà phê có xu hướng thể hiện rõ mùi khói, than củi,.. Một số cách gọi tương đồng khác như: Continental Roast, European Roast, Dark French, hay Espresso Roast, French Roast