Thuộc tính cupping | Prime Coffee

Category: Thuộc tính cupping

Làm quen với SCA Cupping Form | PrimeCoffee

Làm quen với SCA Cupping Form | PrimeCoffee

Một chương trình phân tích cảm quan được thiết kế tốt như cupping sẽ làm cho việc đánh giá trở nên khách quan và có thể nhân rộng nhất có thể trong khi vẫn tính đến bản chất chủ quan luôn hiện hữu. Chuẩn bị

Thuộc tính Overall và Defect • SCA Cupping Form​

Thuộc tính Overall và Defect • SCA Cupping Form​

Overall Hạng mục Overall (hay “tổng thể”) là nơi cupper có thể để lại ấn tượng chung của họ về chất lượng cà phê. Đây là thuộc tính duy nhất phải tổng hợp tính chất của tất cả các thuộc tính trước đó, và do

Thuộc tính Uniformity • SCA Cupping Form​

Thuộc tính Uniformity • SCA Cupping Form​

Trong cupping, thuộc tính Uniformity được định nghĩa là “độ đồng nhất giữa các cốc trong cùng một mẫu cà phê”, hay nói cách khác là độ đồng đều của các hạt cà phê trong lô. Vì theo tiêu chuẩn cupping của SCA, đánh giá

Thuộc tính Clean cup • SCA Cupping Form​

Thuộc tính Clean cup • SCA Cupping Form​

Trong cupping, Clean Cup được định nghĩa là “không tồn tại hương vị khác cà phê”, do vậy Clean Cup được thiết kế để xác định các chất gây ô nhiễm trong cà phê, thường là do nguyên liệu không phải cà phê hoặc nhiễm

Thuộc tính Sweetness • SCA Cupping Form​

Thuộc tính Sweetness • SCA Cupping Form​

Xét trên phương diện Khoa học Cảm quan, Sweetness hay “vị ngọt” trong cà phê không phải là một thuộc tính “khách quan” mà là sản phẩm của một ấn tượng phức hợp gây nên bởi hương thơm, không phải do bất kỳ loại đường hòa

Thuộc tính Balance • SCA Cupping Form​

Thuộc tính Balance • SCA Cupping Form​

Trong cupping, Balance hay “cân bằng” đề cập đến mối quan hệ giữa bốn loại thuộc tính trước đó: Flavor, Aftertaste, Acidity và Body. Lý tưởng nhất là bốn thuộc tính này hiện diện ở mức độ hài hòa. Nếu một thuộc tính nào đó

Thuộc tính Body • SCA Cupping Form​

Thuộc tính Body • SCA Cupping Form​

Một người tập tành làm quen với việc thử nếm cà phê sẽ không tìm thấy bất kỳ khái niệm nào liên quan đến “body” trong vòng tròn hương vị cà phê (điều này là hợp lý, vì “body” không phải là một phần của

Thuộc tính Acidity • SCA Cupping Form

Thuộc tính Acidity • SCA Cupping Form

Cường độ của độ chua (Acidity) trong cà phê, được cupper mô tả khách quan từ thấp đến cao – trên một thang đo dọc (intensity) trong biễu mẫu cupping, kết hợp với việc ghi nhận các ấn tượng cảm quan liên quan đến đặc

Thuộc tính Aftertaste • SCA Cupping Form

Thuộc tính Aftertaste • SCA Cupping Form

Theo sau thuộc tính Flavor, là Aftertaste được định nghĩa trong kỹ thuật cupping là cảm giác kết hợp của các vị cơ bản và mùi hương còn lại sau khi cà phê rời khỏi miệng, thông qua việc nuốt hoặc nhổ. Khi cupping, cupper