Chuyên mục canh tác cà phê
Chuyên mục Cà phê Việt Nam - PrimeCoffee
Việt Nam

Cà phê là một trong những đóng góp quan trọng nhất của ngành nông nghiệp Việt Nam nói riêng và cho toàn bộ GDP quốc gia nói chung. Ngành cà phê đã tạo ra hơn nửa triệu việc làm, đồng thời là sinh kế của hàng ngàn gia đình Việt Nam !