Specialty Coffee

Specialty Coffee

Khái niệm Specialty Coffee đề cập đến việc duy trì chất lượng trê toàn bộ quá trình sản xuất cà phê từ cấp độ nông trại đến cốc cà phê hoàn chỉnh. Specialty Coffee lần đầu tiên được sử dụng vào năm 1974 bởi Erna Knutsen trong tạp chí Tea & Coffee Trade Journal.

Ngày nay, Specialty Coffee được Hiệp hội Cà phê đặc sản (Specialty Coffee Association – viết tắt là SCA) định nghĩa là cà phê đạt 80 điểm trở lên trên thang 100 điểm, dưa theo biểu mẫu Cupping của SCA. Cà phê đạt điểm từ 90–100 được xếp loại “Outstanding” , cà phê đạt điểm 85–89,99 được xếp loại “Excellent”, trong khi cà phê đạt điểm 80–84,99 được xếp loại “Very Good”.

Vào năm 2021, SCA đã công bố một định nghĩa cải tiến cho cà phê đặc sản. Nó được viết lại như sau: “Cà phê đặc sản là một loại cà phê hoặc trải nghiệm cà phê được công nhận nhờ các thuộc tính đặc biệt của nó và nhờ những thuộc tính này, nó có giá trị gia tăng đáng kể trên thị trường.”