Tra Cứu Thuật Ngữ Cà Phê

Tasting | Thử nếm
Brewing | Chiết xuất
Origin | Nguồn gốc
Variety | Giống loài
Product | Sản phẩm
Espresso
Roasting | Rang
Growing | Canh tác
Trading | Thương mại
Cupping
Processing | Quá trình
Bean | Hạt
Certificate