Lịch sử và đa dạng sinh học của Robusta

Lịch sử và đa dạng sinh học của Robusta

Cà phê là một trong những cây công nghiệp quan trọng nhất trên thế giới, tạo ra ngoại hối đáng kể và hỗ trợ sinh kế của hàng triệu người

Làm quen với SCA Cupping Form | PrimeCoffee

Làm quen với SCA Cupping Form | PrimeCoffee

Một chương trình phân tích cảm quan được thiết kế tốt như cupping sẽ làm cho việc đánh giá trở nên khách quan và có thể nhân rộng nhất có

La bàn chiết xuất - PrimeCoffee

La Bàn Chiết Xuất

La Bàn Chiết Xuất là một công cụ đơn giản, được thiết kế để giúp bạn dễ dàng cải thiện việc pha cà phê bằng các dụng cụ lọc. Nếu

Thuộc tính Uniformity • SCA Cupping Form​

Thuộc tính Uniformity • SCA Cupping Form​

Trong cupping, thuộc tính Uniformity được định nghĩa là “độ đồng nhất giữa các cốc trong cùng một mẫu cà phê”, hay nói cách khác là độ đồng đều của

Thuộc tính Clean cup • SCA Cupping Form​

Thuộc tính Clean cup • SCA Cupping Form​

Trong cupping, Clean Cup được định nghĩa là “không tồn tại hương vị khác cà phê”, do vậy Clean Cup được thiết kế để xác định các chất gây ô

Thuộc tính Sweetness • SCA Cupping Form​

Thuộc tính Sweetness • SCA Cupping Form​

Xét trên phương diện Khoa học Cảm quan, Sweetness hay “vị ngọt” trong cà phê không phải là một thuộc tính “khách quan” mà là sản phẩm của một ấn tượng

Thuộc tính Balance • SCA Cupping Form​

Thuộc tính Balance • SCA Cupping Form​

Trong cupping, Balance hay “cân bằng” đề cập đến mối quan hệ giữa bốn loại thuộc tính trước đó: Flavor, Aftertaste, Acidity và Body. Lý tưởng nhất là bốn thuộc

Thuộc tính Body • SCA Cupping Form​

Thuộc tính Body • SCA Cupping Form​

Một người tập tành làm quen với việc thử nếm cà phê sẽ không tìm thấy bất kỳ khái niệm nào liên quan đến “body” trong vòng tròn hương vị

Thuộc tính Acidity • SCA Cupping Form

Thuộc tính Acidity • SCA Cupping Form

Cường độ của độ chua (Acidity) trong cà phê, được cupper mô tả khách quan từ thấp đến cao – trên một thang đo dọc (intensity) trong biễu mẫu cupping,

Thuộc tính Aftertaste • SCA Cupping Form

Thuộc tính Aftertaste • SCA Cupping Form

Theo sau thuộc tính Flavor, là Aftertaste được định nghĩa trong kỹ thuật cupping là cảm giác kết hợp của các vị cơ bản và mùi hương còn lại sau

Thuộc tính Flavor SCA Cupping Form​ - PrimeCoffee

Thuộc tính Flavor • SCA Cupping Form​

Trong cupping, Flavor (hương vị) được định nghĩa là nhận thức kết hợp của các thuộc tính vị giác cơ bản (bao gồm ngọt, chua, mặn, đắng, vị umami) và