Điều khoản dịch vụ & Chính sách bảo mật | Prime Coffee

Điều khoản dịch vụ & Chính sách bảo mật

Trang web này được vận hành bởi PrimeCoffee. Trong toàn bộ trang web, các thuật ngữ “chúng tôi”, “chúng ta” và “của chúng tôi” đề cập đến PrimeCoffee. PrimeCoffee cung cấp trang web này, bao gồm tất cả thông tin, công cụ và dịch vụ có sẵn từ trang web này cho bạn, người dùng, dưới điều kiện bạn chấp nhận tất cả các điều khoản, điều kiện, chính sách và thông báo được nêu ở đây.

Khi truy cập vào trang web của chúng tôi và/hoặc mua hàng từ chúng tôi, bạn tham gia vào “Dịch vụ” của chúng tôi và đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau (“Điều khoản Dịch vụ”, “Điều khoản”), bao gồm các điều khoản và điều kiện bổ sung và chính sách được tham chiếu ở đây hoặc có sẵn qua siêu liên kết. Các Điều khoản Dịch vụ này áp dụng cho tất cả người dùng của trang web, bao gồm những người duyệt web, nhà cung cấp, khách hàng, thương nhân và/hoặc người đóng góp nội dung.

Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản Dịch vụ này trước khi truy cập hoặc sử dụng trang web của chúng tôi. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của trang web, bạn đồng ý tuân theo các Điều khoản Dịch vụ này. Nếu bạn không đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này, bạn không được truy cập trang web hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào. Nếu các Điều khoản Dịch vụ này được coi là một đề xuất, sự chấp nhận được giới hạn rõ ràng đến các Điều khoản Dịch vụ này.

Bất kỳ tính năng hoặc công cụ mới nào được thêm vào cửa hàng hiện tại cũng sẽ phải tuân theo các Điều khoản Dịch vụ. Bạn có thể xem phiên bản mới nhất của các Điều khoản Dịch vụ bất kỳ lúc nào trên trang này. Chúng tôi có quyền cập nhật, thay đổi hoặc thay thế bất kỳ phần nào của các Điều khoản Dịch vụ này bằng cách đăng thông tin cập nhật và/hoặc thay đổi lên trang web của chúng tôi. Việc kiểm tra trang này định kỳ để theo dõi các thay đổi là trách nhiệm của bạn. Việc sử dụng hoặc tiếp tục truy cập vào trang web sau khi đăng các thay đổi đóng vai trò là sự chấp nhận của các thay đổi đó.

Phần 1. Điều khoản cửa hàng trực tuyến

Bằng cách đồng ý với các Điều khoản Dịch vụ này, bạn tuyên bố rằng bạn ít nhất đạt đến tuổi thành niên theo luật pháp của bang hoặc tỉnh cư trú của bạn, hoặc bạn đang ở tuổi thành niên theo luật pháp của bang hoặc tỉnh cư trú của bạn và bạn đã cho phép chúng tôi cho phép bất kỳ người phụ thuộc dưới 18 tuổi của bạn sử dụng trang web này. Bạn không được sử dụng các sản phẩm của chúng tôi cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc không được phép hoặc bạn không được phép vi phạm bất kỳ luật pháp nào trong phạm vi pháp lý của bạn (bao gồm nhưng không giới hạn vào các luật bản quyền). Bạn không được truyền bất kỳ loại mã nguồn hoặc virus hoặc bất kỳ mã nào có tính chất phá hoại nào. Vi phạm hoặc vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản sẽ dẫn đến việc chấm dứt ngay lập tức các Dịch vụ của bạn.

Phần 2. Điều khoản chung

Chúng tôi có quyền từ chối dịch vụ cho bất kỳ ai vì bất kỳ lý do nào vào bất kỳ lúc nào. Bạn hiểu rằng nội dung của bạn (không bao gồm thông tin thẻ tín dụng), có thể được chuyển tiếp mà không được mã hóa và có thể (a) truyền qua các mạng khác nhau; và (b) thay đổi để phù hợp và thích ứng với các yêu cầu kỹ thuật của các mạng hoặc thiết bị kết nối. Thông tin thẻ tín dụng luôn được mã hóa trong quá trình truyền qua mạng. Bạn đồng ý không sao chép, nhân bản, sao chụp, bán, bán lại hoặc khai thác bất kỳ phần nào của Dịch vụ, việc sử dụng Dịch vụ hoặc truy cập vào Dịch vụ hoặc bất kỳ liên lạc nào trên trang web thông qua đó dịch vụ được cung cấp, mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Các tiêu đề được sử dụng trong thỏa thuận này chỉ được bao gồm vì tiện lợi và sẽ không giới hạn hoặc ảnh hưởng đến các Điều khoản này.

Phần 3. Độ chính xác, đầy đủ và kịp thời của thông tin

Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu thông tin được cung cấp trên trang web này không chính xác, đầy đủ hoặc hiện tại. Vật liệu trên trang web này chỉ được cung cấp để thông tin chung và không nên được dựa vào hoặc sử dụng làm cơ sở duy nhất để ra quyết định mà không tham khảo nguồn thông tin chính, chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời hơn. Bất kỳ phụ thuộc nào vào vật liệu trên trang web này đều có nguy cơ của bạn. Trang web này có thể chứa một số thông tin lịch sử nhất định. Thông tin lịch sử, tất nhiên, không còn hiện tại và chỉ được cung cấp cho mục đích tham khảo của bạn. Chúng tôi có quyền sửa đổi nội dung của trang web này vào bất kỳ thời điểm nào, nhưng chúng tôi không có nghĩa vụ cập nhật bất kỳ thông tin nào trên trang web của chúng tôi. Bạn đồng ý rằng việc theo dõi các thay đổi của trang web của chúng tôi là trách nhiệm của bạn.

Phần 4. Sửa đổi Dịch vụ và Giá cả

Giá của các sản phẩm của chúng tôi có thể thay đổi mà không cần báo trước. Chúng tôi có quyền bất kỳ lúc nào sửa đổi hoặc ngừng Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần hoặc nội dung nào của nó) mà không cần báo trước vào bất kỳ lúc nào. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, thay đổi giá, đình chỉ hoặc ngừng Dịch vụ nào.

Phần 5. Sản phẩm hoặc Dịch vụ

Một số sản phẩm hoặc dịch vụ có thể chỉ có sẵn trực tuyến thông qua trang web. Các sản phẩm hoặc dịch vụ này có thể có số lượng giới hạn và chỉ được chấp nhận hoặc đổi trả theo Chính sách Đổi trả của chúng tôi. Chúng tôi đã cố gắng hiển thị màu sắc và hình ảnh của các sản phẩm của chúng tôi một cách chính xác nhất có thể xuất hiện trong cửa hàng. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng hiển thị màu sắc của màn hình máy tính của bạn sẽ chính xác. Chúng tôi có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, hạn chế việc bán sản phẩm hoặc Dịch vụ của chúng tôi cho bất kỳ người nào, khu vực địa lý hoặc pháp lý nào.

Chúng tôi có thể thực hiện quyền này theo từng trường hợp cụ thể. Chúng tôi có quyền hạn chế số lượng của bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào mà chúng tôi cung cấp. Tất cả các mô tả về sản phẩm hoặc giá cả sản phẩm đều có thể thay đổi vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước, theo quyết định duy nhất của chúng tôi. Chúng tôi có quyền ngừng bất kỳ sản phẩm nào vào bất kỳ thời điểm nào. Bất kỳ ưu đãi cho bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được đề xuất trên trang web này là không hợp lệ ở nơi bị cấm. Chúng tôi không đảm bảo chất lượng của bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, thông tin hoặc vật liệu khác nào mà bạn mua hoặc có được sẽ đáp ứng mong đợi của bạn, hoặc rằng bất kỳ lỗi nào trong Dịch vụ sẽ được sửa chữa.

Phần 6.  Độ chính xác của Thông tin Hóa đơn và Tài khoản

Chúng tôi có quyền từ chối bất kỳ đơn hàng nào bạn đặt với chúng tôi. Chúng tôi có thể, theo quyết định của chúng tôi, hạn chế hoặc hủy bỏ số lượng mua hàng mỗi người, mỗi hộ gia đình hoặc mỗi đơn đặt hàng. Những hạn chế này có thể bao gồm đơn hàng được đặt bởi hoặc dưới cùng một tài khoản khách hàng, cùng một thẻ tín dụng và/hoặc các đơn đặt hàng sử dụng cùng một địa chỉ thanh toán và/hoặc giao hàng. Trong trường hợp chúng tôi thay đổi hoặc hủy bỏ một đơn đặt hàng, chúng tôi có thể cố gắng thông báo cho bạn bằng cách liên lạc qua địa chỉ email và/hoặc địa chỉ/ số điện thoại thanh toán được cung cấp vào thời điểm đặt hàng.

Chúng tôi có quyền hạn chế hoặc ngăn chặn các đơn đặt hàng mà, theo quyết định duy nhất của chúng tôi, có vẻ được đặt bởi các nhà phân phối, nhà bán lẻ hoặc nhà phân phối. Bạn đồng ý cung cấp thông tin mua hàng và tài khoản hiện tại, đầy đủ và chính xác cho tất cả các giao dịch mua hàng được thực hiện tại cửa hàng của chúng tôi. Bạn đồng ý cập nhật ngay lập tức tài khoản và thông tin khác, bao gồm địa chỉ email và số thẻ tín dụng và ngày hết hạn, để chúng tôi có thể hoàn thành các giao dịch của bạn và liên lạc với bạn khi cần. 

Phần 7. Các công cụ tuỳ chọn

Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn quyền truy cập vào các công cụ của bên thứ ba mà chúng tôi không giám sát cũng như không có bất kỳ quyền kiểm soát hay đầu vào nào.
Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi cung cấp quyền truy cập vào các công cụ đó “nguyên trạng” và “có sẵn” mà không có bất kỳ bảo đảm, tuyên bố hoặc điều kiện nào dưới bất kỳ hình thức nào và không có bất kỳ sự chứng thực nào. Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng các công cụ tùy chọn của bên thứ ba.
Bất kỳ việc sử dụng nào của bạn đối với các công cụ tùy chọn được cung cấp thông qua trang web đều hoàn toàn do bạn tự chịu rủi ro và tùy ý quyết định, đồng thời bạn phải đảm bảo rằng bạn quen thuộc và chấp thuận các điều khoản về công cụ được cung cấp bởi (các) nhà cung cấp bên thứ ba có liên quan.
Trong tương lai, chúng tôi cũng có thể cung cấp các dịch vụ và/hoặc tính năng mới thông qua trang web (bao gồm cả việc phát hành các công cụ và tài nguyên mới). Các tính năng và/hoặc dịch vụ mới như vậy cũng phải tuân theo các Điều khoản dịch vụ này.

Phần 8. Liên kết với bên thứ ba

Một số nội dung, sản phẩm và dịch vụ nhất định có sẵn thông qua Dịch vụ của chúng tôi có thể bao gồm các tài liệu từ bên thứ ba.
Các liên kết của bên thứ ba trên trang này có thể hướng bạn đến các trang web của bên thứ ba không liên kết với chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm kiểm tra hoặc đánh giá nội dung hoặc tính chính xác và chúng tôi không đảm bảo và sẽ không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý hoặc nghĩa vụ nào đối với bất kỳ tài liệu hoặc trang web nào của bên thứ ba hoặc đối với bất kỳ tài liệu, sản phẩm hoặc dịch vụ nào khác của bên thứ ba.
Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn hại hoặc thiệt hại nào liên quan đến việc mua hoặc sử dụng hàng hóa, dịch vụ, tài nguyên, nội dung hoặc bất kỳ giao dịch nào khác được thực hiện liên quan đến bất kỳ trang web nào của bên thứ ba. Vui lòng xem xét cẩn thận các chính sách và thông lệ của bên thứ ba và đảm bảo bạn hiểu chúng trước khi tham gia vào bất kỳ giao dịch nào. Khiếu nại, khiếu nại, quan ngại hoặc thắc mắc liên quan đến sản phẩm của bên thứ ba phải được chuyển đến bên thứ ba.

Phần 9. Bình luận của người dùng, phản hồi và các đóng góp khác

Nếu, theo yêu cầu của chúng tôi, bạn gửi một số nội dung gửi cụ thể nhất định (ví dụ: bài dự thi) hoặc nếu không có yêu cầu từ chúng tôi, bạn gửi ý tưởng sáng tạo, đề xuất, đề xuất, kế hoạch hoặc tài liệu khác, cho dù trực tuyến, qua email, qua thư bưu điện hoặc cách khác (gọi chung là ‘nhận xét’), bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể, không hạn chế, chỉnh sửa, sao chép, xuất bản, phân phối, dịch và sử dụng bất kỳ nhận xét nào mà bạn gửi cho chúng tôi vào bất kỳ lúc nào. Chúng tôi đang và sẽ không có nghĩa vụ (1) duy trì bất kỳ bình luận nào một cách bảo mật; (2) trả tiền bồi thường cho bất kỳ ý kiến nào; hoặc (3) để trả lời bất kỳ nhận xét nào.
Chúng tôi có thể, nhưng không có nghĩa vụ, giám sát, chỉnh sửa hoặc xóa nội dung mà chúng tôi tùy ý xác định là bất hợp pháp, xúc phạm, đe dọa, bôi nhọ, phỉ báng, khiêu dâm, tục tĩu hoặc có thể bị phản đối hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên nào hoặc các Điều khoản dịch vụ này .
Bạn đồng ý rằng nhận xét của bạn sẽ không vi phạm bất kỳ quyền nào của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm bản quyền, nhãn hiệu, quyền riêng tư, nhân cách hoặc các quyền cá nhân hoặc quyền sở hữu khác. Bạn cũng đồng ý rằng nhận xét của bạn sẽ không chứa tài liệu bôi nhọ hoặc bất hợp pháp, lạm dụng hoặc tục tĩu hoặc chứa bất kỳ vi-rút máy tính hoặc phần mềm độc hại nào khác có thể ảnh hưởng đến hoạt động của Dịch vụ hoặc bất kỳ trang web liên quan nào theo bất kỳ cách nào. Bạn không được sử dụng địa chỉ email giả, giả vờ là ai đó không phải chính mình hoặc nói cách khác là đánh lừa chúng tôi hoặc bên thứ ba về nguồn gốc của bất kỳ nhận xét nào. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ nhận xét nào bạn đưa ra và tính chính xác của chúng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm và không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ bình luận nào được đăng bởi bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.

 
 
Phần 10. Lỗi, sự không chính xác và sự thiếu sót

Đôi khi có thể có thông tin trên trang web của chúng tôi hoặc trong Dịch vụ có lỗi đánh máy, không chính xác hoặc thiếu sót có thể liên quan đến mô tả sản phẩm, giá cả, khuyến mãi, ưu đãi, phí vận chuyển sản phẩm, thời gian vận chuyển và tình trạng còn hàng. Chúng tôi có quyền sửa bất kỳ lỗi, thông tin không chính xác hoặc thiếu sót nào và thay đổi hoặc cập nhật thông tin hoặc hủy đơn đặt hàng nếu bất kỳ thông tin nào trong Dịch vụ hoặc trên bất kỳ trang web liên quan nào không chính xác bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước (kể cả sau khi bạn đã gửi đơn đặt hàng của mình) .

Chúng tôi không có nghĩa vụ cập nhật, sửa đổi hoặc làm rõ thông tin trong Dịch vụ hoặc trên bất kỳ trang web liên quan nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin về giá, trừ khi pháp luật yêu cầu. Không có ngày cập nhật hoặc làm mới cụ thể nào được áp dụng trong Dịch vụ hoặc trên bất kỳ trang web liên quan nào được coi là để chỉ ra rằng tất cả thông tin trong Dịch vụ hoặc trên bất kỳ trang web liên quan nào đã được sửa đổi hoặc cập nhật.

Phần 11. Các khoản bị cấm

Ngoài các lệnh cấm khác được quy định trong Điều khoản dịch vụ, bạn bị cấm sử dụng trang web hoặc nội dung của nó: (a) cho bất kỳ mục đích trái pháp luật nào; (b) lôi kéo người khác thực hiện hoặc tham gia vào bất kỳ hành vi trái pháp luật nào; (c) vi phạm bất kỳ quy định, quy tắc, luật hoặc pháp lệnh địa phương, liên bang, tỉnh hoặc quốc tế nào; (d) xâm phạm hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi hoặc quyền sở hữu trí tuệ của người khác; (e) quấy rối, lạm dụng, lăng mạ, làm tổn hại, phỉ báng, vu khống, chê bai, đe dọa hoặc phân biệt đối xử dựa trên giới tính, khuynh hướng tình dục, tôn giáo, dân tộc, chủng tộc, tuổi tác, nguồn gốc quốc gia hoặc tình trạng khuyết tật; (f) gửi thông tin sai lệch hoặc gây nhầm lẫn; (g) tải lên hoặc truyền vi-rút hoặc bất kỳ loại mã độc nào khác sẽ hoặc có thể được sử dụng theo bất kỳ cách nào sẽ ảnh hưởng đến chức năng hoặc hoạt động của Dịch vụ hoặc của bất kỳ trang web liên quan nào, các trang web khác hoặc Internet; (h) thu thập hoặc theo dõi thông tin cá nhân của người khác; (i) để gửi thư rác, lừa đảo, dược phẩm, lấy cớ, thu thập thông tin, thu thập thông tin hoặc thu thập thông tin; (j) vì bất kỳ mục đích tục tĩu hoặc vô đạo đức nào; hoặc (k) can thiệp hoặc phá hoại các tính năng bảo mật của Dịch vụ hoặc bất kỳ trang web liên quan nào, các trang web khác hoặc Internet. Chúng tôi có quyền chấm dứt việc bạn sử dụng Dịch vụ hoặc bất kỳ trang web liên quan nào nếu vi phạm bất kỳ mục đích sử dụng bị cấm nào.

Phần 12. Từ chối trách nhiệm

Chúng tôi không đảm bảo, đại diện hay đảm bảo rằng việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn hoặc không có lỗi.

Chúng tôi không đảm bảo rằng kết quả thu được từ việc sử dụng dịch vụ sẽ chính xác hoặc đáng tin cậy.

Bạn đồng ý rằng đôi khi chúng tôi có thể xóa dịch vụ trong khoảng thời gian không xác định hoặc hủy dịch vụ bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn.

Bạn đồng ý rõ ràng rằng việc sử dụng hoặc không thể sử dụng dịch vụ là do bạn tự chịu rủi ro. Dịch vụ và tất cả các sản phẩm cũng như dịch vụ được cung cấp cho bạn thông qua dịch vụ này (trừ khi được chúng tôi nêu rõ ràng) được cung cấp ‘nguyên trạng’ và ‘có sẵn’ để bạn sử dụng mà không có bất kỳ đại diện, bảo đảm hoặc điều kiện nào dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm tất cả các bảo đảm hoặc điều kiện ngụ ý về khả năng bán được, chất lượng có thể bán được, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể, độ bền, quyền sở hữu và không vi phạm.

Trong mọi trường hợp, PrimeCoffee, giám đốc, cán bộ, nhân viên, chi nhánh, đại lý, nhà thầu, thực tập sinh, nhà cung cấp, nhà cung cấp dịch vụ hoặc người cấp phép của chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thương tích, mất mát, khiếu nại hoặc bất kỳ trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, trừng phạt, đặc biệt, hoặc các thiệt hại mang tính hậu quả dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc mất lợi nhuận, mất doanh thu, mất tiền tiết kiệm, mất dữ liệu, chi phí thay thế hoặc bất kỳ thiệt hại tương tự nào, dù dựa trên hợp đồng, sai lầm cá nhân (bao gồm sơ suất), trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt hoặc hình thức khác, phát sinh từ việc bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ hoặc sản phẩm nào có được bằng cách sử dụng dịch vụ hoặc cho bất kỳ khiếu nại nào khác liên quan đến việc bạn sử dụng dịch vụ hoặc bất kỳ sản phẩm nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong bất kỳ nội dung nào, hoặc mọi mất mát hoặc thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh do việc sử dụng dịch vụ hoặc bất kỳ nội dung (hoặc sản phẩm) nào được đăng, truyền hoặc cung cấp qua dịch vụ, ngay cả khi được thông báo về khả năng xảy ra. Bởi vì một số tiểu bang hoặc khu vực pháp lý không cho phép loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý đối với các thiệt hại do hậu quả hoặc ngẫu nhiên, ở các tiểu bang hoặc khu vực pháp lý đó, trách nhiệm pháp lý của chúng tôi sẽ bị giới hạn ở mức tối đa được pháp luật cho phép.

Phần 13. Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ cho PrimeCoffee và công ty mẹ, công ty con, chi nhánh, đối tác, cán bộ, giám đốc, đại lý, nhà thầu, người cấp phép, nhà cung cấp dịch vụ, nhà thầu phụ, nhà cung cấp, thực tập sinh và nhân viên của chúng tôi không bị tổn hại trước bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu nào, bao gồm thái độ hợp lý

phí của orneys do bất kỳ bên thứ ba nào thực hiện do hoặc phát sinh từ việc bạn vi phạm các Điều khoản dịch vụ này hoặc các tài liệu mà họ kết hợp bằng cách tham chiếu hoặc việc bạn vi phạm bất kỳ luật hoặc quyền nào của bên thứ ba.

Phần 14. Phân chia

Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản dịch vụ này được xác định là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thi hành thì điều khoản đó vẫn có thể được thi hành trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép và phần không thể thi hành sẽ được coi là bị tách khỏi các Điều khoản này. Dịch vụ, việc xác định như vậy sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản còn lại nào khác.

Phần 15. Chấm dứt

Các nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của các bên phát sinh trước ngày chấm dứt sẽ tiếp tục có hiệu lực sau khi thỏa thuận này chấm dứt vì mọi mục đích.
Các Điều khoản dịch vụ này có hiệu lực trừ khi và cho đến khi bị bạn hoặc chúng tôi chấm dứt. Bạn có thể chấm dứt các Điều khoản dịch vụ này bất kỳ lúc nào bằng cách thông báo cho chúng tôi rằng bạn không còn muốn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi nữa hoặc khi bạn ngừng sử dụng trang web của chúng tôi.
Nếu theo đánh giá riêng của chúng tôi, bạn không tuân thủ hoặc chúng tôi nghi ngờ rằng bạn đã không tuân thủ bất kỳ điều khoản hoặc điều khoản nào của Điều khoản dịch vụ này, chúng tôi cũng có thể chấm dứt thỏa thuận này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo và bạn sẽ vẫn phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với tất cả các khoản tiền đến hạn. đến và bao gồm ngày chấm dứt; và/hoặc theo đó có thể từ chối bạn quyền truy cập vào Dịch vụ của chúng tôi (hoặc bất kỳ phần nào trong đó).

Phần 16. Toàn bộ thoả thuận

Việc chúng tôi không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào trong Điều khoản dịch vụ này sẽ không cấu thành sự từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó.
Các Điều khoản dịch vụ này và mọi chính sách hoặc quy tắc hoạt động được chúng tôi đăng trên trang web này hoặc liên quan đến Dịch vụ cấu thành toàn bộ thỏa thuận và hiểu biết giữa bạn và chúng tôi, đồng thời chi phối việc bạn sử dụng Dịch vụ, thay thế mọi thỏa thuận, thông tin liên lạc và đề xuất trước đó hoặc hiện tại , dù bằng miệng hay bằng văn bản, giữa bạn và chúng tôi (bao gồm nhưng không giới hạn ở mọi phiên bản trước của Điều khoản dịch vụ).
Bất kỳ sự mơ hồ nào trong việc giải thích các Điều khoản dịch vụ này sẽ không được coi là bất lợi cho bên soạn thảo.

Phần 17. Thay đổi điều khoản, dịch vụ

Bạn có thể xem lại phiên bản mới nhất của Điều khoản dịch vụ bất kỳ lúc nào tại trang này.
Chúng tôi có quyền, theo quyết định riêng của mình, cập nhật, thay đổi hoặc thay thế bất kỳ phần nào trong Điều khoản dịch vụ này bằng cách đăng các cập nhật và thay đổi lên trang web của chúng tôi. Bạn có trách nhiệm kiểm tra trang web của chúng tôi định kỳ để biết những thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng hoặc truy cập vào trang web của chúng tôi hoặc Dịch vụ sau khi đăng bất kỳ thay đổi nào đối với các Điều khoản dịch vụ này sẽ cấu thành sự chấp nhận những thay đổi đó.

Phần 18. Thông tin liên lạc

Các câu hỏi về Điều khoản dịch vụ phải được gửi cho chúng tôi theo địa chỉ support@primecoffea.com