Roast Profile và những vấn đề cơ bản | PrimeCoffee
Roast Profile và những vấn đề cơ bản | PrimeCoffee

Roast Profile và những vấn đề cơ bản | PrimeCoffee

  • Post last modified:Tháng Hai 25, 2021
  • Reading time:14 mins read
  • Post category:Rang cà phê

Roast Profile - Được xem như một “nhật ký” ghi chép mọi biến đổi xảy ra trong quá trình rang cà phê. Nói một cách đơn giản, nếu Flavor Profile…