Acid carboxylic | Prime Coffee

Acid carboxylic

Acid carboxylic là một loại acid hữu cơ chứa nhóm chức carboxyl (COOH). Công thức tổng quát của loại acid này là R-COOH, đôi khi được viết thành R-C(=O)-OH hoặc R-CO2H, trong đó R- có thể đơn giản là một nguyên tố hydro, hoặc gốc nhiều hơn một nhóm chức hydrocarbon.

Acid carboxylic tồn tại ở nhiều dạng khác nhau trong đời sống, với ví dụ cụ thể là amino acid (đơn vị cơ bản của protein) hoặc acid acetic (trong giấm ăn). Khi mất đi một proton (H+), nhóm chức carboxyl sẽ trở thành một anion carbonxylate.

« Quay lại bảng thuật ngữ