Methylene clorua | Prime Coffee

Methylene clorua

Metylen Clorua là một chất lỏng không màu, dễ bay hơi có mùi ngọt được sử dụng làm dung môi trong quá trình khử Caffeine khỏi cà phê nhân.

Quá trình khử caffein bằng Metylen clorua cũng giống như quá trình xử lý Etyl axetat, tuy nhiên vì Metylen clorua không xuất hiện tự nhiên trong thực vật, nên cà phê đã khử caffein tạo thành không thể được dán nhãn là “đã khử caffein tự nhiên” (naturally decaffeinated).

Tuy vậy, Metylen clorua đã được một số tổ chức y tế xác định là không gây nguy hiểm cho sức khỏe với số lượng dưới 10 phần triệu (10 PPM hay 0,001%). Trong cà phê đã khử caffein với Metylen clorua, chất này vẫn còn ở dạng vết, dưới 1 PPM. Hơn nữa, Metylen clorua rất dễ bay hơi và bay hơi ở 40°C. Trong khi đó nhiệt độ cao của quá trình rang (khoảng 204°C) và pha chế (khoảng 93°C), rất khó có khả năng Metylen clorua còn lại trong đồ uống cuối cùng.

« Quay lại bảng thuật ngữ