PPM | Prime Coffee

PPM

Parts Per Million (PPM) hay “phần trên một triệu” là một đơn vị đo lường, tương đương với một phần của chất đó trong mỗi triệu phần của môi trường, dung dịch hoặc mẫu được đo lường. Trong hóa học và môi trường, PPM thường được sử dụng để đo lường nồng độ của các chất hóa học, ô nhiễm, hoặc các thành phần khác trong một dung dịch, không khí, hoặc môi trường khác.

Khi một chất có nồng độ 1 PPM, có nghĩa là có một phần của chất đó trong mỗi triệu phần của môi trường hoặc dung dịch đó. Do đó, PPM là một đơn vị rất nhỏ, thường được sử dụng khi cần đo lường sự hiện diện của các chất trong môi trường với độ chính xác cao.

« Quay lại bảng thuật ngữ