Tag: Carbohydrate

Ảnh hưởng của độ cao đến cây cà phê PrimeCoffee

Ảnh hưởng của độ cao đến cây cà phê

Độ cao là yếu tố tiên quyết tác động đến chất lượng cà phê & quan trọng như chính nguồn giống. Cây cà phê được canh tác càng cao thì chu kỳ sinh trưởng càng kéo dài, sự tích lũy dinh dưỡng trong hạt diễn ra