Trích ly | Prime Coffee

Trích ly

Trích ly (extraction) là quá trình tách riêng một hoặc nhiều hợp chất từ một hỗn hợp phức tạp thông qua một dung môi hoặc phương tiện trích ly phù hợp. Trong ngữ cảnh của hóa học, sinh học, và nhiều lĩnh vực khác, trích ly là một quá trình quan trọng để thu được các hợp chất mục tiêu từ nguồn gốc tự nhiên hoặc hỗn hợp phức tạp.

Quá trình trích ly thường được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khoa học như hóa học, sinh học, và dược học để tách chiết các chất từ mẫu phức tạp. Điều này thường đòi hỏi việc sử dụng các dung môi có độ hòa tan khác nhau để tan chất cần trích ly và sau đó tách chúng ra khỏi các chất còn lại trong mẫu.

Ví dụ, trong sản xuất cà phê, trích ly thường ám chỉ việc rút ra hương vị và các nhiều hợp chất khác từ bột cà phê xay bằng cách sử dụng nước thông qua các phương pháp như pha cà phê bằng phin, máy pha cà phê espresso, hoặc các phương pháp khác…

« Quay lại bảng thuật ngữ