Q grader | Prime Coffee

Q grader

Q grader là những chuyên gia có kỹ năng đánh giá cảm quan cà phê và được Viện Chất lượng Cà phê (Coffee Quality Institute) đào tạo và cấp phép, có thể đánh giá cà phê dựa trên tiêu chuẩn của Hiệp hội Cà phê Đặc sản (SCA).

Thông qua Q Arabica và Q Robusta, Chương trình Q đã trở thành một công cụ thương mại, mang lại những kỹ năng chuyên môn cho các chuyên gia cà phê trên toàn thế giới.

« Quay lại bảng thuật ngữ