Tag: Cupping

Thuộc tính Overall và Defect - SCA Cupping Form​ - Prime Coffee

Thuộc tính Overall và Defect • SCA Cupping Form​

Overall Hạng mục Overall (hay “tổng thể”) là nơi cupper có thể để lại ấn tượng chung của họ về chất lượng cà phê. Đây là thuộc tính duy nhất phải tổng hợp tính chất của tất cả các thuộc tính trước đó, và do đó điểm của nó có thể sẽ tương đương với

Thuộc tính Uniformity • SCA Cupping Form​

Thuộc tính Uniformity • SCA Cupping Form​

Trong cupping, thuộc tính Uniformity được định nghĩa là “độ đồng nhất giữa các cốc trong cùng một mẫu cà phê”, hay nói cách khác là độ đồng đều của các hạt cà phê trong lô. Vì theo tiêu chuẩn cupping của SCA, đánh giá độ đồng nhất của năm cốc cà phê được coi

Thuộc tính Clean cup • SCA Cupping Form​

Thuộc tính Clean cup • SCA Cupping Form​

Trong cupping, Clean Cup được định nghĩa là “không tồn tại hương vị khác cà phê”, do vậy Clean Cup được thiết kế để xác định các chất gây ô nhiễm trong cà phê, thường là do nguyên liệu không phải cà phê hoặc nhiễm bẩn sinh học (nấm mốc, vi khuẩn, v.v.) trong cà

Thuộc tính Sweetness • SCA Cupping Form​

Thuộc tính Sweetness • SCA Cupping Form​

Xét trên phương diện Khoa học Cảm quan, Sweetness hay “vị ngọt” trong cà phê không phải là một thuộc tính “khách quan” mà là sản phẩm của một ấn tượng phức hợp gây nên bởi hương thơm, không phải do bất kỳ loại đường hòa tan nào gây nên. Do đó, trong cupping, Sweetness được

Thuộc tính Balance • SCA Cupping Form​

Thuộc tính Balance • SCA Cupping Form​

Trong cupping, Balance hay “cân bằng” đề cập đến mối quan hệ giữa bốn loại thuộc tính trước đó: Flavor, Aftertaste, Acidity và Body. Lý tưởng nhất là bốn thuộc tính này hiện diện ở mức độ hài hòa. Nếu một thuộc tính nào đó bị thiếu hoặc chiếm ưu thế nghiêm trọng hoặc đáng

Thuộc tính Body • SCA Cupping Form​

Thuộc tính Body • SCA Cupping Form​

Một người tập tành làm quen với việc thử nếm cà phê sẽ không tìm thấy bất kỳ khái niệm nào liên quan đến “body” trong vòng tròn hương vị cà phê (điều này là hợp lý, vì “body” không phải là một phần của hương vị). Bộ Thuật ngữ cảm quan WCR Sensory Lexicon

Thuộc tính Acidity • SCA Cupping Form

Thuộc tính Acidity • SCA Cupping Form

Cường độ của độ chua (Acidity) trong cà phê, được cupper mô tả khách quan từ thấp đến cao – trên một thang đo dọc (intensity) trong biễu mẫu cupping, kết hợp với việc ghi nhận các ấn tượng cảm quan liên quan đến đặc tính của vị chua ấy. Cần nhấn mạnh, thang đo

Thuộc tính Aftertaste • SCA Cupping Form

Thuộc tính Aftertaste • SCA Cupping Form

Theo sau thuộc tính Flavor, là Aftertaste được định nghĩa trong kỹ thuật cupping là cảm giác kết hợp của các vị cơ bản và mùi hương còn lại sau khi cà phê rời khỏi miệng, thông qua việc nuốt hoặc nhổ. Khi cupping, cupper thường nhổ cà phê sau khi ngậm trong miệng một

Thuộc tính Flavor SCA Cupping Form​ - PrimeCoffee

Thuộc tính Flavor • SCA Cupping Form​

Trong cupping, Flavor (hương vị) được định nghĩa là nhận thức kết hợp của các thuộc tính vị giác cơ bản (bao gồm ngọt, chua, mặn, đắng, vị umami) và các phẩm chất hương thơm. Để đánh giá hương vị (và tất cả các thuộc tính tiếp theo) cà phê pha được nếm bằng thìa.